Veelgestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over Windpark Hanze.

Over Windpark Hanze

Wat is Windpark Hanze?

Windpark Hanze is een windpark gelegen in de gemeente Dronten in het noordoosten van Flevoland. Het windpark bestaat uit 15 windturbines in 2 lijnen, gelegen aan de Hoge vaart en de Hondtocht. In de periode maart 2022 tot begin 2024 wordt Windpark Hanze gebouwd.

Waarom wordt Windpark Hanze ontwikkeld?

Het klimaatakkoord omschrijft dat onze CO2-uitstoot in 2030 met 49% gereduceerd moet zijn. Bewoners, ontwikkelaars en overheden werken samen aan het behalen van deze klimaatdoelstellingen door steeds meer energie duurzaam op te wekken. Windenergie speelt een belangrijke rol bij deze energietransitie, omdat het een zeer efficiënte vorm van duurzame energie is.

In overleg met het Rijk hebben de provincies 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het projectgebied Windplan Groen, waaronder Windpark Hanze valt, is één van deze 11 gebieden.

Wie zijn de initiatiefnemers van Windpark Hanze?

Windpark Hanze is een lokaal initiatief van 26 agrariërs, 180 lokale investeerders via Windshare Groen BV en Waterschap Zuiderzeeland.

Windpark Hanze heeft 4 aandeelhouders: WPH Aangelanden BV, Waterschap Zuiderzeeland, Meeuwentocht BV en Windshare Groen BV.Wie zijn de initiatiefnemers van Windpark Hanze?

Waar kan ik een vraag stellen?

Vragen of opmerkingen kunt u stellen via de contactpagina op deze website. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@windparkhanze.nl . We doen ons uiterste best u binnen één week van antwoord te voorzien.

De windturbines en de bouw

Welke turbines worden gebouwd?

De 15 windturbines zijn van turbineleverancier General Electric. Het type windturbine is de Cypress 6.0-164 onshore. De 6.0 verwijst naar het opgesteld vermogen van 6 MW. De 164 verwijst naar de rotordiameter van 164 meter.

Hoe hoog zijn deze windturbines?

Hoe ziet de bouwplanning eruit? En hoe word ik op de hoogte gehouden?

De bouw van Windpark Hanze is in het voorjaar van 2022 gestart. In 2022 worden de grondwerkzaamheden uitgevoerd. Daarbij gaat het om de aanleg van de parkwegen, de verhardingen voor plaatsing van de bouwkranen en het fundament van de windturbines. De bouw van de windturbines is voorzien in 2023. Naar verwachting is Windpark Hanze begin 2024 operationeel en klaar voor de levering van duurzame energie.

Via de Bouwapp deelt Windpark Hanze updates over de bouw en de werkzaamheden. U kunt de Bouwapp installeren via de Play Store (Android), App store (Apple). Ook op de nieuwspagina op deze website delen wij updates over de bouw.

Hoeveel energie leveren de windturbines op?

Welke routes rijdt het bouwverkeer?

Wat merk ik van de transporten van de onderdelen van de windturbines?

Participatie en vergoedingen

Hoe is de financiële participatie ingericht?

Hoe worden omwonenden vergoed?

Effecten windturbines

Maken de windturbines geluid en wat doet het windpark om mogelijke hinder te voorkomen?

Windturbines maken geluid door het ronddraaien van de wieken. Hoeveel geluid een windturbine produceert, hangt onder andere af van hoe hard het waait. Om geluidshinder voor omwonenden te beperken, bestaan wettelijke geluidsnormen.

De geluidsbelasting van de windturbines op de gevel van woningen van derden mag niet boven de 47 dB Lden (day, evening and night) en 41 dB Lnight komen. Bij deze normen wordt uitgegaan van de gemiddelde geluidsbelasting buiten op de gevel van geluidsgevoelige objecten per jaar. Dat zijn bijvoorbeeld woningen van derden, scholen en zorgcentra.

De 47 dB norm is voor overdag en de 41 dB norm voor de nacht. ’s Nachts mag minder geluidsbelasting op de gevel ontstaan dan overdag en daarom wordt een lagere geluidsnorm gehanteerd.

Deze maximale hoeveelheid geluid die windturbines mogen veroorzaken blijft hetzelfde, ongeacht de grootte en hoeveelheid windturbines. De ontwikkelingen rond het beperken van de geluidshinder volgen elkaar snel op. Zo wordt geïnvesteerd in verbetering van geluidsisolatie, verlaging van het toerental en aanpassingen gedaan in het ontwerp van de rotorbladen.

Wat doet windpark Hanze om eventuele hinder van slagschaduw te voorkomen?

Als de zon tegen de draaiende wieken van een windturbine schijnt, kan slagschaduw ontstaan, waaronder op woningen. Door berekeningen op basis van de stand van de zon is goed te voorspellen waar, wanneer en hoe lang de slagschaduw plaatsvindt. In de Milieueffectrapportage (MER) voor Windplan Groen zijn hier ook berekeningen voor uitgevoerd.

In de windturbines is een stilstandsvoorziening ingesteld, die ook als voorschrift in de omgevingsvergunning is opgenomen.  Deze voorziening houdt in dat de windturbines stilgezet kunnen worden wanneer slagschaduw plaatsvindt. Voor de kernen van Dronten en Ketelhaven geldt dat een woning maximaal 1 uur per jaar door slagschaduw geraakt mag worden. Hiermee blijft Windpark Hanze ver binnen de wettelijke normen.

Wat doet Windpark Hanze aan de bescherming van natuur en vogels?

Tijdens de planvorming van Windpark Hanze is een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. Daarin wordt onderzocht welke effecten de komst van de windturbines op de omgeving en het milieu hebben. Onderdeel van deze MER is het onderzoek naar de effecten op flora en fauna. Uit dit ecologisch onderzoek blijkt dat de impact van de komst van de windturbines op de flora en fauna beperkt is. De Provincie houdt daar bij het verlenen van de vergunning en ontheffing rekening mee.

Als er beperkingen zijn op basis van de Wet Natuurbescherming, dan legt de Provincie Flevoland deze beperkingen op in de bouw- en beheerfase van het windpark. Zo is het mogelijk dat de turbines stil worden gezet op het moment dat veel vleermuizen in de buurt aanwezig zijn.

Komen er knipperende lampen op de windturbines?

Windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 meter zijn uitgerust met obstakelverlichting. Deze lampen zijn verplicht om vliegverkeer te waarschuwen voor hoge bouwwerken. De eisen voor verlichting op windturbines wordt bepaald door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van internationale ICAO-richtlijnen.

Op dit moment vindt veel onderzoek plaats naar mogelijkheden om de hinder van deze verlichting te verminderen. Zo wordt gekeken naar lampen die alleen aan gaan als een vliegtuig de windturbines nadert. Dit heet transpondertechnologie of naderingsdetectie. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de regelgeving en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van obstakelverlichting.