Effecten windturbines

Geluid

Windturbines maken geluid door het ronddraaien van de wieken. Hoeveel geluid een windturbine produceert, hangt onder andere af van hoe hard het waait. Om geluidshinder voor omwonenden te beperken, bestaan wettelijke geluidsnormen.

De geluidsbelasting van de windturbines op de gevel van woningen van derden mag niet boven de 47 dB Lden (day, evening and night) en 41 dB Lnight komen. Bij deze normen wordt uitgegaan van de gemiddelde geluidsbelasting buiten op de gevel van geluidsgevoelige objecten per jaar. Dat zijn bijvoorbeeld woningen van derden, scholen en zorgcentra.

De 47 dB norm is voor overdag en de 41 dB norm voor de nacht. ’s Nachts mag minder geluidsbelasting op de gevel ontstaan dan overdag en daarom wordt een lagere geluidsnorm gehanteerd.

Deze maximale hoeveelheid geluid die windturbines mogen veroorzaken blijft hetzelfde, ongeacht de grootte en hoeveelheid windturbines. De ontwikkelingen rond het beperken van de geluidshinder volgen elkaar snel op. Zo wordt geïnvesteerd in verbetering van geluidsisolatie, verlaging van het toerental en aanpassingen gedaan in het ontwerp van de rotorbladen.

Slagschaduw

Als de zon tegen de draaiende wieken van een windturbine schijnt, kan slagschaduw ontstaan, waaronder op woningen. Door berekeningen op basis van de stand van de zon is goed te voorspellen waar, wanneer en hoe lang de slagschaduw plaatsvindt. In de Milieueffectrapportage (MER) voor Windplan Groen zijn hier ook berekeningen voor uitgevoerd.

In de windturbines is een stilstandsvoorziening ingesteld, die ook als voorschrift in de omgevingsvergunning is opgenomen.  Deze voorziening houdt in dat de windturbines stilgezet kunnen worden wanneer slagschaduw plaatsvindt. Voor de kernen van Dronten en Ketelhaven geldt dat een woning maximaal 1 uur per jaar door slagschaduw geraakt mag worden. Hiermee blijft Windpark Hanze ver binnen de wettelijke normen.

Natuur en vogels

Tijdens de planvorming van Windpark Hanze is een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. Daarin wordt onderzocht welke effecten de komst van de windturbines op de omgeving en het milieu hebben. Onderdeel van deze MER is het onderzoek naar de effecten op flora en fauna. Uit dit ecologisch onderzoek blijkt dat de impact van de komst van de windturbines op de flora en fauna beperkt is. De Provincie houdt daar bij het verlenen van de vergunning en ontheffing rekening mee.

Als er beperkingen zijn op basis van de Wet Natuurbescherming, dan legt de Provincie Flevoland deze beperkingen op in de bouw- en beheerfase van het windpark. Zo is het mogelijk dat de turbines stil worden gezet op het moment dat veel vleermuizen in de buurt aanwezig zijn.

Verlichting windturbines

Windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 meter zijn uitgerust met obstakelverlichting. Deze lampen zijn verplicht om vliegverkeer te waarschuwen voor hoge bouwwerken. De eisen voor verlichting op windturbines wordt bepaald door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van internationale ICAO-richtlijnen.

Op dit moment vindt veel onderzoek plaats naar mogelijkheden om de hinder van deze verlichting te verminderen. Zo wordt gekeken naar lampen die alleen aan gaan als een vliegtuig de windturbines nadert. Dit heet transpondertechnologie of naderingsdetectie. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de regelgeving en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van obstakelverlichting.