Skip to main content

Rol provincie Flevoland bij Windpark Hanze overwegend positief

By april 19, 2024Nieuws

De provincie Flevoland heeft haar rol bij het participatieproces bij Windpark Hanze over het algemeen goed ingevuld. Dat concludeert de Randstedelijke Rekenkamer in haar onderzoek naar het participatieproces van het windpark. Volgens de Rekenkamer stimuleerde de provincie de mogelijkheden voor financiële participatie. Ook heeft de provincie het plan voor het windpark getoetst aan het beleid. Na onvrede onder een aantal omwonenden van het windpark, heeft de provincie zich met bemiddelingspogingen ingespannen om de situatie op te lossen. Tegelijkertijd constateert de Rekenkamer ook enkele ‘tekortkomingen’. Ten eerste betreft dit mogelijk gewekte verwachtingen bij betrokkenen, doordat de provincie volgens de Rekenkamer niet voldoende heeft uitgelegd wat de mogelijkheden en beperkingen van de provincie bij participatie zijn. Ten tweede had de provincie ervoor kunnen kiezen om zelf een meer actieve rol op zich te nemen in de communicatie met omwonenden. Hiermee had de provincie het maatschappelijk draagvlak voor windenergie kunnen vergroten.

In een bestuurlijke reactie geeft Gedeputeerde Staten (GS) aan zich goed te kunnen vinden in de hoofdconclusie van de Rekenkamer dat de provincie haar rol over het algemeen goed heeft ingevuld. Bij de kanttekeningen van de Rekenkamer plaatst GS haar eigen kanttekening: om op een zuivere wijze de publiekrechtelijke rol van de provincie te kunnen vervullen, zijn er (juridische) kaders die zorgen voor beperkingen en dilemma’s op thema’s als actieve communicatie, betrokkenheid en het wekken van verwachtingen naar de omgeving.

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van het participatieplan van Windkoepel Groen zijn verschillende partijen betrokken, waaronder de 11 windparken en Windshare. Daarnaast zijn verschillende overheden betrokken, waaronder de provincie, de Rijksoverheid, de gemeenten Dronten en Lelystad en het Waterschap Zuiderzeeland. Het onderzoek heeft in kaart gebracht wat ieders rol is (geweest) bij het participatieproces bij Windkoepel Groen en Windpark Hanze en focust hierbij op de rol van de provincie. De initiatiefnemers van Windpark Hanze hebben constructief meegewerkt aan het onderzoek en staan positief tegenover het feit dat een onafhankelijk instituut onderzoek heeft gedaan naar het (financieel) participatieproces. De uitkomsten van het onderzoek worden komende tijd bestudeerd en eventuele leerpunten worden meegenomen bij het ontwikkelen van nieuwe kansen voor het windpark.

Tekenen overeenkomst acceptatievergoeding kan nog

Als onderdeel van de financiële participatie heeft Windpark Hanze aan alle 53 woningeigenaren uit het projectgebied (het buitengebied) een vergoedingsaanbod gedaan voor de komst van het windpark. De zogenaamde acceptatieovereenkomst is door ongeveer de helft van de omwonenden van Windpark Hanze ondertekend. Uit het gebied komen signalen dat een aantal betrokkenen het rapport van de Rekenkamer heeft afgewacht voor het maken van een definitieve keuze. Voor alle duidelijkheid: de optie voor het tekenen van deze overeenkomst met Windpark Hanze staat nog open. Omwonenden die hier meer informatie over willen hebben en/of een afspraak willen maken voor de ondertekening van de acceptatieovereenkomst kunnen contact opnemen via mail (info@windparkhanze.nl) of telefonisch (mobiel: 06 25 080 070).